Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Asystent Rodziny

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy osób dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dla dobra wszystkich jej członków w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.” (z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach co roku okresowo zatrudnia Asystenta Rodziny. W roku 2019 Asystent zatrudniony jest od miesiąca stycznia do grudnia. Asystent Rodziny pracuje w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Z założenia jest to forma wsparcia skierowana do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w postaci osoby towarzyszącej ,pomagającej i wspierającej w dokonywaniu zmian ukierunkowanych przede wszystkim na bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci.  Asystent rodziny przez pewien czas wspomaga rodzinę, tak, aby ta po zakończeniu współpracy potrafiła samodzielnie przezwyciężać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki i wychowywania dzieci.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

O przydzielenie asystenta rodziny do rodziny przeżywającej kryzys występuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wniosek ten kierowany jest do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który następnie przydziela Asystenta Rodziny do danej rodziny. Do współpracy z Asystentem Rodziny może również zobowiązać Sąd Rodzinny na mocy postanowienia. Również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej praca Asystenta Rodziny z rodziną biologiczną jest nadal realizowana. W takiej sytuacji celem jest powrót dziecka do rodziny biologicznej.  Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny