Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych

Od 02 stycznia 2016 r. w województwie łódzkim można nieodpłatnie korzystać z pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej oraz mediacji w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. To już 5 edycja projektu, który jest prowadzony przez Fundację Subvenio. W woj. łódzkim oferowana jest bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym w zakresie:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,    w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

 7. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

 8. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych      i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 10. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

 11. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

 12. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 13. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 14. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

 15. finansowanie kosztów wyjazdu:

 1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

 2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

Pomoc udzielana jest wyłącznie osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Pomocy z Funduszu nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuży niż 5 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadek komunikacyjny, przestępstwa seksualne, przemoc), podmiot może udzielać pomocy w czasie dłuższym niż 5 lat od dnia stwierdzenia przestępstwa, popełnienia czynu lub wystąpienia skutków przestępstwa.                            

Więcej informacji: www.subvenio.org.pl , tel. 514 025 546, e-mail kontakt@subvenio.org.pl

Ośrodek wchodzi w skład ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Więcej na temat sieci pomocy w całej Polsce znajdziemy na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Z bezpłatnej pomocy oraz mediacji można korzystać w 18 miastach woj. łódzkiego. Kutno - wtorek 14.00-18.00, ul. Wyszyńskiego 11a ( siedziba miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, sala konferencyjna).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny