Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych

Od 02 stycznia 2016 r. w województwie łódzkim można nieodpłatnie korzystać z pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej oraz mediacji w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. To już 5 edycja projektu, który jest prowadzony przez Fundację Subvenio. W woj. łódzkim oferowana jest bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym w zakresie:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

 5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

 6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,    w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

 7. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

 8. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych      i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 10. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

 11. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

 12. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 13. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 14. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

 15. finansowanie kosztów wyjazdu:

 1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

 2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje - podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

Pomoc udzielana jest wyłącznie osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Pomocy z Funduszu nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuży niż 5 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadek komunikacyjny, przestępstwa seksualne, przemoc), podmiot może udzielać pomocy w czasie dłuższym niż 5 lat od dnia stwierdzenia przestępstwa, popełnienia czynu lub wystąpienia skutków przestępstwa.                            

Więcej informacji: www.subvenio.org.pl , tel. 514 025 546, e-mail kontakt@subvenio.org.pl

Ośrodek wchodzi w skład ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Więcej na temat sieci pomocy w całej Polsce znajdziemy na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Z bezpłatnej pomocy oraz mediacji można korzystać w 18 miastach woj. łódzkiego. Kutno - wtorek 14.00-18.00, ul. Wyszyńskiego 11a ( siedziba miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, sala konferencyjna).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny