Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 09.01.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 09.01.2017 roku

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, NIP 775-24-06-079

Jednostka organizacyjna -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

Liczba miejsc: 1

 

 

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie

2. posiada:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
  udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

 

Wymagania pożądane:

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

 2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

 3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

 6. umiejętność współpracy w zespole,

 7. odporność na sytuacje stresowe,

 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

 

ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY:

 

Do głównego  obowiązku Asystenta Rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Zadania Asystenta Rodziny

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy itp.

 7. pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych;

 8. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 9. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 10. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 11. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 12. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 13. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 14. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 15. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 z póź. zmianami)

 18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 21. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016r. poz.1860);

 22. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny będzie wykonywać usługę głównie poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty i w miarę potrzeb w niedziele.

Praca asystenta rodziny obejmuje teren gminy Dąbrowice, a koszty dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną,

 4. kserokopia dowodu osobistego,

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 7. oświadczenie o tym, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

 11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 12. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) (własnoręcznie podpisane).

 

 

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

 

Dodatkowe informacje:

 Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice.

Oferty należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 do dnia 19 stycznia 2017 roku (czwartek), lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie „Asystent rodziny – nabór”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dokumenty wybranego i zatrudnionego w Ośrodku kandydata zostaną dołączone do Jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 252 50 32 lub w siedzibie Ośrodka.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Dąbrowice – www.dabrowice.pl, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - http://gopsdabrowice.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Katarzyna Banasiak

 

Data umieszczenia o naborze

Dąbrowice, dn. 09 stycznia 2017 roku

 

 


 


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2017
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny