Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 09.01.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 09.01.2017 roku

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, NIP 775-24-06-079

Jednostka organizacyjna -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

Liczba miejsc: 1

 

 

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie

2. posiada:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
  udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

 

Wymagania pożądane:

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

 2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny

 3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

 6. umiejętność współpracy w zespole,

 7. odporność na sytuacje stresowe,

 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

 

ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY:

 

Do głównego  obowiązku Asystenta Rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Zadania Asystenta Rodziny

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy itp.

 7. pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych;

 8. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 9. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 10. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 11. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 12. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 13. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 14. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 15. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 16. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 17. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 z póź. zmianami)

 18. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 19. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 20. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 21. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016r. poz.1860);

 22. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny będzie wykonywać usługę głównie poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty i w miarę potrzeb w niedziele.

Praca asystenta rodziny obejmuje teren gminy Dąbrowice, a koszty dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną,

 4. kserokopia dowodu osobistego,

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 7. oświadczenie o tym, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

 11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 12. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) (własnoręcznie podpisane).

 

 

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

 

Dodatkowe informacje:

 Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice.

Oferty należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 do dnia 19 stycznia 2017 roku (czwartek), lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie „Asystent rodziny – nabór”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dokumenty wybranego i zatrudnionego w Ośrodku kandydata zostaną dołączone do Jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 252 50 32 lub w siedzibie Ośrodka.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Dąbrowice – www.dabrowice.pl, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - http://gopsdabrowice.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Katarzyna Banasiak

 

Data umieszczenia o naborze

Dąbrowice, dn. 09 stycznia 2017 roku

 

 


 


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny