Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO-PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 01.03.2017

 OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 01.03.2017 roku

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

ogłasza nabór na stanowisko pracy  

PRACOWNIK SOCJALNY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

 

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, NIP 775-24-06-079- Jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę- pełen etat

Liczba miejsc- 1

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).Kandydat posiada:

 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

 • dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika;

- pedagogika specjalna;

- politologia;

- polityka społeczna;

- psychologia;

- socjologia;

- nauki o rodzinie.

 

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 3. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku  pracy.

 

II Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.

 2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładnośćw realizacji powierzonych zadań.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej.

 2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy.

 3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy socjalnej z różnymi grupami odbiorców.

 4. Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanym na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami , grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin.

 5. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego przypadku, oraz pracę z grupą.

 6. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.

 7. Poszukiwanie i opracowywanie dokumentacji konkursowej w obszarze pomocy społecznej.

 8. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej , w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

 9. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.

 10. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień w zakresie prowadzonych spraw z zakresu pomocy społecznej.

 11. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 2. Praca wewnątrz pomieszczenia.

 3. Praca w terenie.

 4. Pomieszczenia GOPS położone na parterze budynku Urzędu Gminy nie wyposażonym w ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 V Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Życiorys (CV).

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

 4. Kserokopia dowodu osobistego.

 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 7. Oświadczenie o tym, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: pracownik socjalny.

 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

 11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 12. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) (własnoręcznie podpisane).

VI Dodatkowe informacje:

 Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, w czasie trwania pracy Ośrodka tj. od środy 01.03.2017 do piątku 10.03.2017r. w godzinach 7:30 – 15:30, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie „Pracownik socjalny-nabór”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dokumenty wybranego i zatrudnionego w Ośrodku kandydata zostaną dołączone do Jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 252 50 32 lub w siedzibie Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Dąbrowice – www.dabrowice.pl, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - http://gopsdabrowice.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej.

 

Kierownik

                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                      Katarzyna Banasiak

 

 

 

 

Data umieszczenia informacji o naborze

Dąbrowice, dn. 01 marca 2017 roku

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny