Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO-PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 01.03.2017

 OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 01.03.2017 roku

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

ogłasza nabór na stanowisko pracy  

PRACOWNIK SOCJALNY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach

 

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, NIP 775-24-06-079- Jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę- pełen etat

Liczba miejsc- 1

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).Kandydat posiada:

 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

 • dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

- pedagogika;

- pedagogika specjalna;

- politologia;

- polityka społeczna;

- psychologia;

- socjologia;

- nauki o rodzinie.

 

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 3. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku  pracy.

 

II Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.

 2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładnośćw realizacji powierzonych zadań.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej.

 2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy.

 3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy socjalnej z różnymi grupami odbiorców.

 4. Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanym na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami , grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin.

 5. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego przypadku, oraz pracę z grupą.

 6. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.

 7. Poszukiwanie i opracowywanie dokumentacji konkursowej w obszarze pomocy społecznej.

 8. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej , w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

 9. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.

 10. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień w zakresie prowadzonych spraw z zakresu pomocy społecznej.

 11. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

IV Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 2. Praca wewnątrz pomieszczenia.

 3. Praca w terenie.

 4. Pomieszczenia GOPS położone na parterze budynku Urzędu Gminy nie wyposażonym w ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 V Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Życiorys (CV).

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

 4. Kserokopia dowodu osobistego.

 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 7. Oświadczenie o tym, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: pracownik socjalny.

 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

 11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 12. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) (własnoręcznie podpisane).

VI Dodatkowe informacje:

 Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, w czasie trwania pracy Ośrodka tj. od środy 01.03.2017 do piątku 10.03.2017r. w godzinach 7:30 – 15:30, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie „Pracownik socjalny-nabór”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Dokumenty wybranego i zatrudnionego w Ośrodku kandydata zostaną dołączone do Jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 252 50 32 lub w siedzibie Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Dąbrowice – www.dabrowice.pl, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - http://gopsdabrowice.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej.

 

Kierownik

                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                      Katarzyna Banasiak

 

 

 

 

Data umieszczenia informacji o naborze

Dąbrowice, dn. 01 marca 2017 roku

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2017
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny